Säkerhetsanvisningarna grundar sig på de regler som Team Chasing Sweden satt upp. Nedan har vi samlat anvisningar och regler som har betydelse för sportens säkerhet. Reglerna anger krav men vi anger även rekommendationer. Team Chasing har en högre riskprofil än ridsporter som dressyr och hoppning. Det är därför viktigt att ryttare, arrangörer, övriga deltagare och publik respekterar säkerhetsregler och anvisningar.

Det är OBLIGATORISK träning dagen före innan start. Alla, oavsett ridnivå, måste komma över hindren tillsammans på ett tryggt och säkert sätt. Detta för att minska nervositet från ryttare och häst, för att teamen ska se matchande ut och för att sporten ska få bättre rykte. De lag som inte kan rida säkert får inte ställa upp till start, de får öva mer. Det gäller alla arrangemang av Team Chasing.

Evenemang i Team Chasing Swedens namn är försäkrade för skador på tredje man.

Allt deltagande i Team Chasing sker på egen risk.

För deltagare gäller:

Säkerhet uppnås via träning och utbildning av hästar och ryttare att rida enskilt och gemensamt i team om tre ekipage.  Till skillnad mot enskilt deltagande i ridsport är alla team-medlemmar ansvariga, inte bara mot sig själv, utan minst lika viktigt, mot sina team-kamrater. Ekipagen ska vara väl familjära med galopptempo, hinderteknik och hänsynstagande till övriga medlemmar i teamet.

 

1. RYTTARES ANSVAR
I fråga om någon regel som påverkar ryttare och deras hästar, skall ryttaren hållas ansvarig. Framförallt kommer ryttare att hållas ansvarig för att följa punkterna nedan.

2. SKYDDSUTRUSTNING
Alla tävlande måste bära hjälm med säkerhetsstandard för ridsport (CE märkt EN 1384)  eller galopp (CE märkt EN1384:1997). Alla tävlande måste också bära en skyddväst enligt standard motsvarande kat. 2 eller 3. Alla som sitter till häst under evenemanget måste bära hjälm.

Rekommendation: Hjälmen bör ej ha hård fast skärm då risken för nackskador ökar p g a hävarmseffekten. En glatt yta på hjälmen är att rekomendera.

3. RYTTARES ÅLDER OCH KVALIFIKATION
Ryttare under 18 år måste ha målsmans tillstånd. Teamet ska vara godkänd av en tränare som utsetts av Team Chasing Sweden, innan man får delta i en Team Chasing-tävling. Kan ske på träningen dagen innan tävling.

Utrustning: Utrustning såsom sadel och träns ska vara väl underhållen så att varken tyglar, sadelgjord eller stigläder brister vid de påfrestningar som sporten innebär. Gummityglar och handskar rekommenderas.

 

För hästar gäller:

Ryttaren ansvarar för att hästen är väl förberedd och i kondition för att delta i teamchasing.

Från regelverket:

4. UTMATTADE HÄSTAR
En utsedd domare kan besluta om att stoppa otränade eller utmattade hästar från att fortsätta. Denna domare skall vara lätt att identifiera och utses vid varje evenemang.

5. ANVÄNDANDE AV SPÖ, SPORRAR OCH BETT
Spö får endast användas av goda skäl, inte överdrivet, på rätt plats (bogen) och vid rätt tidpunkt, d v s i korrigerande syfte och ej i drivande syfte. Sporrar får inte användas för att tillrättavisa en häst och bett får ej missbrukas eller för att tillrättavisa en häst.

6. OLÄMPLIG HANTERING AV HÄST
Varje åtgärd eller serie av åtgärder som i domares åsikt utgör missbruk av en häst skall anses vara ett brott mot dessa regler och vara orsak till uteslutning.

Rekommendation: Broddning av hästarnas skor är en fråga som kräver speciell omsorg inom teamchasingen. Team Chasing Sweden rekommenderar återhållsamhet med broddning p g a skaderisken. Det är dock upp till varje team att bestämma om broddning ska ske inom teamet eller inte.
Att brodda medför en skaderisk som noga bör övervägas. Att inte brodda vid underlag då broddning brukar förekomma, medför också en skaderisk.
Team Chasing är å ena sidan besläktat med galopp- och hindersporten, å andra sidan med fälttävlan. Inom galopp och hindersporten är broddning förbjuden främst p g a skaderisken för ryttare som faller av. Inom fälttävlan är broddning mycket vanligt för att undvika att hästarna halkar. Inom Team Chasingen gäller att skor med bra grepp, t ex skor med falsad kant, rekommenderas. Att rida med släta järnskor rekommenderas ej.  

 

För arrangörer gäller:

Arrangör ska se till att förutsättningarna är goda för att tävlingarna ska kunna genomföras med en hög säkerhetsnivå för ryttare, hästar och publik och att när olycka inträffar, ha en god beredskap för att hantera detta.

 

7. SJUKVÅRD
Syftet är att vid olycka snabbt ge 1:a hjälpen och att vid behov snabbt tillkalla extern hjälp (ec. ambulans). Ingen tävling får påbörjas om inte personer med sjukvårdsansvar finns på banan och tillräckliga åtgärder gjorts att snabbt ta hand om skadade. Organisatörer bör vara medveten om och respektera följande medicinska säkerhetsregler:

  • Inget team får starta om inte medicinsk beredskap finns tillgänglig
  • Sjukvårdsansvarig bör stå i förbindelse med tävlingsledningen
  • Sjukvårdsansvarig bör känna till banan och veta den snabbaste vägen till någon del av den
  • Bårar bör finnas på banan och minst ett 4WD fordon med förare som kan bära bår bör finnas tillgänglig
  • Larmtjänst eller motsvarande bör informeras om evenemanget och telefonnummer ska vara kända

8. VETERINÄRA FRÅGOR
Närmasta Veterinär skall vara informerad om arrangemang så att veterinär kan tillkallas skyndsamt vid behov. Veterinärs beslut att på banan ta bort häst måste accepteras av alla tävlande.

9. BANINSPEKTION
Alla banor skall inspekteras före ett evenemang av en ”teknisk delegat” som utses av Team Chasing Sweden. Denne måste försäkra sig om att banan uppfyller nödvändiga regler, normer för säkerhet och riktlinjer för ban- och hinderbyggnad innan tävling tillåts. Arrangörerna måste se till att de tillåter teknisk delegat att få tidig tillgång till banan för att kunna hinna göra nödvändiga ändringar.