1. ACCEPTERANDE AV REGLER 

Alla evenemang som bedrivs i TEAM CHASING SWEDENS (TCS) namn skall acceptera och vara bundna av dessa regler. Alla tävlande vid sådana evenemang skall acceptera och lyda under desamma.

 

2. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER,  ANNAN ARRANGÖR

Teamchasing-tävling anordnas endast i TCS regi. I det fall någon annan står som arrangör, får dessa tävlingar heta Pay & Chase / Pay & Jump och får Pay & Jump – terränghoppningstatus.

 

3. RYTTARES ANSVAR

Ryttaren hålles som ytterst ansvarig för frågor som gäller hästens hantering och välbefinnande.

 

4. RYTTARENS KVALIFICERING

För att deltaga i TCS tävlingar, krävs att ryttaren genomfört minst en träning för godkänd TCS representant.

För att delta i tävlingar i medel och svår klass krävs att ryttare genomfört en godkänd team chasing träning för en godkänd TCS representant. Innehav av grönt kort krävs i medel och svår klass.

 

5. RYTTARENS UTRUSTNING

Hjälm samt skyddsväst måste alltid bäras vid all ridning på tävling/träningstävling. Hjälmen skall vara  godkänd och den bör också ha en mjuk skärm. Skyddsvästen skall ha lägst klass II- märking.

Vid lätt klass bör man ha medicalcard, ej krav.

Vid medel och svår klass skall ryttaren bära ett medicalcard på sin vänstra arm. På detta skall det stå namn, personnummer, uppgift om eventuell sjukdom, telefonnummer till närmast anhörig och vilken relation ryttaren har till denne.

Klädsel: teamen bör ha så likställda kläder, då det gäller färg och form, som möjligt. De skall vara stilrena och funktionella. Maskeradklädsel får bäras då de inte riskerar säkerhet för enskillt lag.  

 

6. HÄSTENS UTRUSTNING

Alla bett är tillåtna. Då det gäller hjälptygel, är det endast löpande martingal, som är tillåten. I övrigt bör hästen ha lämplig utrustning för ändamålet.

 

7. DOMARE

Det skall finnas en domare. Dessa fattar beslut i enligt TCS regelverk. Domaren kontrollerar hinder, hästhållning, att alla ryttare uppträder enligt ”Code of conduct” samt lämnar, i de fall ambulans tillkallats till platsen, in olycksrapport till arbetsmiljöverket. Det är också domaren som gör bedömningen om en häst är utmattad och i sådant fall fattar beslutet att utesluta ekipaget. Domaren ska inte deltaga i tävlingen.

Hinderdomarna skall i god tid före tävlingens start, få tydlig skriftlig information, om vad deras uppgift innebär. 

8. FUNKTIONÄRER

Varje team ska anmäla och ta med sig en funktionär till tävling. Funktionärerna skall, innan tävlingen, få tydlig skriftlig information, om vad deras specifika uppgift innebär.

Det skall finnas minst en funktionär på varje bedömningshinder.

 

9. SJUKVÅRD

Den sjukvårdsansvariga  funktionären bör ha utbildning i lägst första hjälpen eller annan som bedöms likvärdig. Han/hon skall vara lätt att identifiera, genom väst med text eller liknande.

 • Inget team får starta om inte medicinsk beredskap finns tillgänglig
 • Sjukvårdsansvarig skall stå i förbindelse med tävlingsledningen
 • Sjukvårdsansvarig bör känna till banan, för att därmed veta snabbaste vägen till en eventuell olycksplats.
 • Bår skall finnas på banan och minst ett fordon med förare.
 • Larmtjänst eller motsvarande bör informeras om evenemanget samt telefonnummer ska vara kända.

 

10. DJURSKYDD

Organisatör bör vidta lämpliga åtgärder för att hantera förolyckad häst och tillhandahålla lämpliga skärmar samt telefonnummer till nödslakt. Hästägaren står för alla eventuella kostnader i samband med hästens avlivning.

 

11. FÖRSÄKRINGAR

TCS förutsätter, att deltagare och funktionärer är olycksfallsförsäkrade genom en privat olycksfallsförsäkring. Detta gäller även de deltagande hästarna. TCS har full ansvarsfrihet när det gäller all ridning under dess arrangemang. All ridning sker på egen risk.

 

12. ARRANGÖRENS RÄTTIGHETER

Arrangören förbehåller sig rätten att annullera klass eller begivenhet, kunna överföra tävlande mellan klasserna, vägra någon att tävla, ändra annonserade tider, hålla inne alla eller en del prispengar samt att utesluta tävlande som bedöms inte följa reglerna.

 

13. ANSVARSFÖRBEHÅLL

Arrangören är enligt lag, ansvarig för dödsfall eller personskada ,som orsakats av dennes vårdslöshet. Utöver detta har arrangören ej av ansvar för olyckor, egendomsskador, sjukdom/skada hos hästar, ägare, ryttare, åskådare, mark,eller fordon. Arrangören tar ej heller ansvar för några som helst personliga tillhörigheter. 

 

14. RYTTARES ÅLDER 

Tävlande i hästklass under 18 skall ha skriftlig tillåtelse från målsman. Ponny får vara med i hästteam klasser. Häst får ej delta i ponnyteam klasser.

 

15. KLASSER

Definition på klass

PONNY-klass: rids av två st team-medlemmar. Maxålder 20 år.

Det är tillåtet att ha med en senior som en form av lots, om så sker är detta utom tävlan.

 • Fasta hinder får ej överstiga 70 cm
 • Fast del i häck, max 50 cm
 • Max antal hinder 10 st, minsta antal bedömningshinder 4  st och i dessa skall fållan alltid ingå
 • Banlängd ca 1500 m.
 • Vattenhinder får ingå, men skall vara av enkel art och ekipaget skall kunna vada.
 • Enklare art av ned/upphopp får förekomma.

 

 HÄST-klasser: rids av tre st team-medlemmar

 Lätt klass:   Det är denna klass som nu rids i Sverige. Under 18 år krävs förälders medgivande.

 • Fasta hinder får ej överstiga 90 cm
 • Fast del i häck 70 cm
 • Max antal hinder 12 st, minsta antal bedömningshinder 6 st,  inklusive fålla
 • Banlängd ca 2000m 
 • Vattenhinder får ingå.
 • Lättare art av ned / upphopp får förekomma

 

Medel  Rids inte i Sverige (än)

 • Fasta hinder skall vara mellan 90-110 cm
 • Fast del i häck 70 cm
 • Max antal språng 16 st, minsta antal bedömningshinder 8 st inklusive fålla
 • Banlängd ca 2800m
 • Vattenhinder får ingå
 • Ned / upphopp tillåtet.

 

Svår  Rids inte i Sverige (än)

 • Fasta hinder skall ej vara lägre än 105cm.
 • Fast del i häck 70cm
 • Vattenhinder får ingå, nedhopp tillåtet. Maxlängd 200m
 • Banlängd minst 2400m
 • Vattenhinder får ingå, ned / upphopp tillåtet.

 

16. STARTLISTOR

Arrangören skall lägga ut aktuell startlista senast kl 18.00, dagen före tävling. Det får ej ske några förändringar efter detta klockslag. Vid efteranmälan av team, läggs dessa lag först på startlistan. OBS! efteranmälan = anmälan efter sista anmälningsdag.

 

17. FRAMHOPPNING

Framhoppning enligt proposition. Det är OBLIGATORISK träning dagen före innan start. Alla, oavsett ridnivå, måste komma över hindren tillsammans på ett tryggt och säkert sätt. Detta för att minska nervositet från ryttare och häst, för att teamen ska se matchande ut och för att sporten ska få bättre rykte. De lag som inte kan rida säkert får inte ställa upp till start, de får öva mer. Det gäller alla arrangemang av Team Chasing.

 

18. FÖRE START

Team-ledaren skall ha ögonkontakt med startfunktionären för att på detta vis vara beredd att bli invinkad till att starta ritten.

 

19. BANINSPEKTION

Domaren inspekterar banan i god tid före start. Denne skall försäkra sig om att banan uppfyller regler, normer för säkerhet och riktlinjer för ban- och hinderbyggnad, före tävlingsstart.

 

20. HINDERORDNING

Tävlande måste hoppa hindren i den numeriska ordningsföljd som är angiven. En tävlande som missar ett hinder tex vägrar eller rider vid sidan måste återvända och hoppa hindret rätt. Gäller endast enskilt ekipage ej hela teamet.

 

21. BEDÖMNINGSHINDER

Två typer av bedömningshinder kan användas. Avsikten med hindren är att värdera team-insatsen i tävlingen. Häckar/stockar=synkhinder. Tolv hovar alternativ åtta hovar skall vara i luften samtidigt. Hinderfålla: De tre/två hästarna ska ha tolv/åtta hovar i marken innan någon hoppar ut från fållan.  Hinderfållan skall vara 14 meter lång och minst två meter bred. Det skall finnas markörer i form av koner/bommar på sidorna fållan.

Cirka hälften av hindren på en bana bör vara bedömningshinder. Normalt är fållan med på tävling. Vid fel skall hinderfunktionären tydligt signalera detta genom att lyfta en arm eller vinka med en färgad flagga/handske.

 

22. HINDERFEL

Alla hinder på banan måste hoppas av alla ryttare. Tre vägringar/team= uteslutning. Teamet skall då omedelbart lämna banan.

I de fall då inte alla tolv hovarna är i luften samtidigt på bedömningshinder, straffas teamet med tidstillägg. Tidstillägget anges i propositionen. Normalt tidstillägg för ett synkhinder är fem sekunder. I den så kallade "fållan" skall teamet vara inne med alla tolv alternativ åtta hovarna samtidigt, i annat fall straffas teamet med tjugo sekunders tidstillägg.

 

23. VINNANDE LAG

Det team som har den snabbaste tid, inklusive tidsfel, vinner tävlingen.

I de fall idealtid används: banbyggarem och/eller domaren anger idealtiden (xxx m / min. I de fall team får tidsfel (sekunder för hinderfel) blir det +sekunder vid överskriden idealtid och -sekunder vid underskriden idealtid. Team närmast efter idealtiden, inklusive tidsfel, vinner tävlingen.

Huvudfunktionären/startfunktionären får in resultaten från alla hinderfunktionärer alternativt har huvudfunktionären sett alla funktionärer på en höjd över fältet och har resultaten. Huvudfunktionären/startfunktionären räknar ihop tidsfelen och skriver slutresultat för alla team. Domare inspekterar i efterhand så att inget fel uppstått.

 

24. ÖVERSKRIDANDE AV MAXTID

Då teamet överskrider maxtiden, åtta minuter leder detta till uteslutning.

 

25. HÄSTBYTE

Inget byte får ske, efter att startsignal givits. En häst får gå max två gånger under en och samma tävlingsdag. Detta under förutsättning att hästen är i kondition för detta. Det är veterinär/domaren som avgör om hästen klarar uppgiften.

Samma ekipage får ej starta i olika team, i samma klass. Undantag görs då annat team fått en skada/sjukdom på ett/ flera ekipage. 

 

26. AVRAMLING OCH FALL

Avramling är när ryttaren är helt ur sadeln och på marken. Detta leder ofelbart till uteslutning av ekipaget. Teamet kan fortsätta med endast två ryttare och då med ett tidstillägg på tio sekunder samt ytterligare tilläggstid på tio sekunder, på resterande bedömningshinder.

Ett fall är när hästens höft och bog, har vidrört mark eller hinder. Detta leder till uteslutning av ekipaget, för de andra team-medlemmarna gäller samma regler som ovan, om de väljer att fortsätta sin ritt.

 

27. ÖVERKLAGANDE

Detta skall ske senast femton minuter efter klassens avslut. Det skall göras skriftligt till domaren och en avgift på 500 kronor erlägges kontant.